top of page
Liquid-Crystal-Different-Colors.jpg

​Selected Publications

Preprint:​

       Shengzhu Yi*, Hao Chen*, Xinyu Wang, Miao Jiang, Bo Li, Qi-huo Wei# and Rui Zhang#

       in revision, arXiv.

2024:​

Weiqiang Wang, Haijie Ren and Rui Zhang#

Physical Review Letters 132, 038301 (2024).​

Chung Wing Chan*, Daihui Wu*, Kaiyao Qiao, Kin Long Fong, Zhiyu Yang, Yilong Han and Rui Zhang#

Nature Communications 15, 1406 (2024), arXiv. Featured in “Applied physics and mathematics” by Nature Communications.

Xinyu Wang*, Jinghua Jiang*, Juan Chen*, Asilehan Zhawure, Wentao Tang, Chenhui Peng# and Rui Zhang#

Nature Communications 15, 1655 (2024).

Qing Zhang*#, Weiqiang Wang*, Shuang Zhou, Rui Zhang# and Irmgard Bischofberger#

Nature Communications 15, 7 (2024). Reported by MIT News, and featured in “Applied physics and mathematics” by Nature Communications.

Haijie Ren, Weiqiang Wang, Wentao Tang and Rui Zhang#

Phys. Rev. Research 6, 013259 (2024), arXiv.

  • Interplay of Chemotactic Force, Péclet Number, and Dimensionality Dictates the Dynamics of Auto-Chemotactic Chiral Active Droplets

Chung Wing Chan, Zheng Yang, Zecheng Gan# and Rui Zhang#

J. Chem. Phys., in press (2024).

2023:​

Yulu Huang, Weiqiang Wang, Jonathan K. Whitmer and Rui Zhang#

Soft Matter 19, 483-496 (2023).​ Featured in collection "Soft Matter Emerging Investigators Series"

Jinghua Jiang*, Xinyu Wang*, Oluwafemi Issac Akomolafe*, Wentao Tang, Asilehan Zhawure, 

Kamal Ranabhat, Rui Zhang# and Chenhui Peng#

Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 120 (16) e2221718120 (2023).​

​​

Haoran Xu, Yulu Huang, Rui Zhang and Yilin Wu

Nature Physics 19, 46-51 (2023). Reported in Nature News & Views.

Qing Zhang, Shuang Zhou, Rui Zhang and Irmgard Bischofberger

Science Advances 9, eabq6820 (2023).

 

2022:

Jinghua Jiang*, Kamal Ranabhat*, Xinyu Wang*, Hailey Rich, Rui Zhang# and Chenhui Peng#

Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 119 (23) e2122226119 (2022).

Rui Zhang#, Ali Mozaffari and Juan J. de Pablo#

Science Advances 8, eabg9060 (2022). Reported in Croucher, UChicago News, EurekAlert, Deeptech(cn), iScientist(cn).

​​

De-Qing Zhang, Peng-Cheng Chen, Zhong-Yi Li, Rui Zhang and Bo Li

Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 119 (50) e2122494119 (2022).

Mohsen Esmaeili, Kyle George, Gelareh Rezvan, Nader Taheri-Qazvini, Rui Zhang# and Monirosadat Sadati#

Langmuir 38 (7) 2192–2204 (2022). Featured in Cover.

Tejal Pawale*, Shengzhu Yi*, Xiaowei Wang, Rui Zhang# and Xiao Li#

Soft Matter 18, 5939–5948 (2022). Featured in Cover.

Nitin Kumar*, Rui Zhang*, Steven A. Redford*, Juan J. de Pablo and Margaret L. Gardel#

Soft Matter 18, 5271–5281 (2022).

2021:

Rui Zhang*, Steven Redford*, Paul Ruijrok, Nitin Kumar, Ali Mozaffari, Sasha Zemsky, Aaron Dinner, Vincenzo Vitelli, Zev Bryant, Margaret Gardel and Juan J. de Pablo

Nature Materials 20, 875–882 (2021). Reported by UChicago PME News, HKUST News.

Rui Zhang*, Ali Mozaffari* and Juan J. de Pablo
Nature Reviews Materials 6, 437–453 (2021).

Weiqiang Wang and Rui Zhang#

Crystals 11, 1071 (2021), invited article.

Qing Zhang*, Rui Zhang*, Baoliang Ge*, Zahi Yaqoob, Peter T. C. So and Irmgard Bischofberger

Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 118 (35) e2108361118 (2021).

Ali Mozaffari*, Rui Zhang*, Noe Atzin and Juan J. de Pablo

Physical Review Letters 126, 227801 (2021).

Prior to HKUST:

Tadej Emersic*, Rui Zhang*, Ziga Kos*, Simon Copar*, Natan Osterman, Juan J. de Pablo and Uros Tkalec

Science Advances 5, eaav4283 (2019).

Andrey Sokolov*, Ali Mozaffari*, Rui Zhang*, Juan J. de Pablo and Alexey Snezhko

Phys. Rev. X 9, 031014 (2019). Reported by UChicago PME News.

Rui Zhang*, Nitin Kumar*, Jennifer Ross, Margaret L. Gardel and Juan J. de Pablo

Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 115 (2) E124-E133 (2018).

Nitin Kumar*, Rui Zhang*, Juan J. de Pablo and Margaret L. Gardel

Science Advances 4 (10), eaat7779 (2018).

Hadi Ramezani-Dakhel, Monirosadat Sadati, Rui Zhang, Mohammad Rahimi, Khia Kurtenbach, Benoit Roux and Juan J. de Pablo

ACS Central Science 3 (12), 1345 (2017). 

Rui Zhang, Ye Zhou, Mohammad Rahimi and Juan J. de Pablo

Nature Communications 7, 13483 (2016). Reported by UChicago PME News; collected in Nature Research Topic "Active Matter".

Rui Zhang, Ye Zhou, Jose A. Martinez-Gonzalez, Juan P. Hernandez-Ortiz, Nicholas L. Abbott and Juan J. de Pablo

Science Advances 2 (8), e1600978 (2016). Reported by UChicago News.

Rui Zhang, Tyler Roberts, Igor Aranson and Juan J. de Pablo

J. Chem. Phys. 144, 084905 (2016).

Rui Zhang, Samaneh Farokhirad, Taehun Lee and Joel Koplik

Phys. Fluids 26, 082003 (2014).

Rui Zhang and Joel Koplik

Phys. Rev. E 85, 026314 (2012). Reported by APS synopsis.

* equal contribution.

# corresponding author.

A full list of publications can be found here.

bottom of page